Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Al-Káfi és a sía

2010.02.23

Kedves hívő testvéreim! Sajnálattal kellett tudomásul vennem a minap kezembe került "al-Káfi" című iromány tartalmát, mely a síiták hitetlenségét igyekszik bizonygatni, mondanom sem kell sorozatos hazugságok és rosszindulatú csúsztatások áradata által. Tette ezt ezen mű szerzője 12 pont felsorolásával, melyet " a síiták hitetlenségét igazoló egynéhány pontok, melyek is a síiták szent könyvéből az al-Káfiból vannak kiválogatva" alcímmel látott el. Számomra megdöbbentő és felháborítóak ezek a sorok, mert ki ne ismerné a vallás azon kitételeit, melyek óvva intenek mindenkit attól, hogy hitetlennek nevezzen muszlimokat. Aki, úgymond a síiták "káfir" voltát igyekszik bizonyítani az súlyos bűnt követ el, hiszen a síiták minden kétséget kizáróan tagjai az Ummának (hívők közössége) hisznek az egy igaz Istenben, vallják Mohamed (S) prófétaságát és hisznek a végítélet napjában ezen világ megsemmisülésében a nagy megmérettetésben valamint a paradicsomban és a pokolban. Ami pedig a síiták szent könyvét illeti, az nem más mint a Szent Korán, Allah szava, mely szent könyve minden muszlimnak. Való igaz hogy létezik egy al-Káfi nevű hadíszgyűjtemény melyet az Ahl ul-Bayt pártján álló hittudósok gyűjtöttek össze, amelyben hozzávetőleg 17 000 hadísz található, ám ezeknek korántsem fogadható el mindegyike autentikusnak, vagyis szahíhnak. Egyébként a Síita felfogás szerint nincs olyan hadíszgyűjtemény melynek minden hagyományát kritika nélkül el kellene fogadni, szemben a szunnitákkal, akiknél a Szahíh Bukhári és Muszlim mintegy a "Szent Korán folytatásának” számít, így ezek sokkal inkább mondhatók szent könyveknek szunnita részen, mint az al-Káfi nálunk síitáknál. A Madhab Ahl ul-Bayt álláspontja szerint minden egyes hagyományt meg kell vizsgálni, hogy nem mond-e ellent a Szent Korán kitételeinek, hogy hiteles-e a hagyományozói láncolata, ezen kívül a józan ész követelményeinek is eleget kell tennie az adott hagyománynak, hogy vallási kérdésekben bizonyító erejűnek fogadhassuk el. Száz szónak is egy a vége, az Ahl ul-Bayt párti meggyőződésben nincs helye olyan gondolkodásnak, amely bármi féle hadíszt hitelesként fogadna el csupán azért mert a régebbi korok tudósai annak tartották, ilyen módon az al-Káfi is csak a hagyománygyűjtemények egyike melyben hiteles és gyenge hadíszok is találhatóak.

Most pedig lássuk pontról-pontra a minket támadó írás kitételeit a rájuk adott cáfoló válasszal együtt:

1.Ali (A) családja és a sía rendelkezik az előző kinyilatkoztatásokkal, a Tórával, Zsoltárokkal és az Evangéliummal.
1. Válasz: Az összes muszlim szent könyve a Korán, ami előtte korábbi kinyilatkoztatásként leérkezett a prófétákhoz azokat birtokosai, azaz a próféták (A) utáni nemzedékek, meghamisították, elkótyavetyélték. Ezért küldte le a hatalmas és mindenható Allah a Szent Koránt, mint utolsó, a végső napig érvényes kinyilatkoztatást, melynek változástól mentes megőrzéséért ő maga gondoskodik. Ellenben az előző kinyilatkoztatások szövege a régi korok hamisítóinak tevékenysége nyomán számunkra emberek számára elveszett, ismeretük kizárólag a hatalmas Allahnál van, ha az előző kinyilatkoztatások példányai bárki ember fiánál is meglennének, akkor arra már régen fény derült volna, tehát a vádban szereplő kijelentés nem állja meg a helyét.

2.Kizárólag Ali (A) és a sía imámjai gyűjtötték össze a Koránt, senki más a Próféta(S) társai közül.
2. Válasz: Valóban Ali (A) volt az, aki első ízben gyűjtötte össze a Szent Korán szövegét mindenféle szunnita állítás ellenére, később mások is próbálkoztak e munkával, azonban munkájuk meg sem közelítette Ali imám (A) teljes és pontos gyűjtését.

3.Ali (A) és az imámok és a síiták rendelkeznek a próféták csodáival. A rejtőzködő imámon(A) lesz majd Ádám inge, nála lesz Salamon gyűrűje és Mózes botja.
3. Válasz: A hatalmas Allah előnyben részesít egyeseket másokkal szemben. Különböző mértékben árasztja ki kegyelmét a prófétákra, imámokra, vértanúkra és a többi egyszerű emberre. Allah kegyéből a prófétás és az imámok (AS) bűntelenné és tévedhetetlenné (masúm) tétettek, emellett a Próféták (A) számára kinyilatkoztatás is küldetett a teremtőtől, és az imámokkal (A) együtt képessé tétettek olyan dolgok véghezvitelére, melyekre közönséges halandó nem képes. Fontos hangsúlyozni hogy mindezeket a dolgokat kegyelmi  ként kapták a hatalmas Allahtól, hogy általuk útmutatói legyenek közösségüknek, a legfontosabb pedig ebben az egész kérdéskörben, hogy az imámok (A) minden különleges isteni kegy mellett kinyilatkoztatásban NEM részesültek.
A Mahdi, vagyis az igaz úton vezérelt imám eljövetele a szunnizmusban is elfogadott tény. A szunni oldalon is találhatók olyan többé-kevésbé elfogadott hadíszok, melyek szerint a Mahdinál lesz Salamon (A) gyűrűje, Mózes (A) botja stb. Ezen hadíszok erős vagy gyenge volta semmit sem változtat a hit alapvető kérdésein.

4.Az imámok prófetikus és isteni tudással rendelkeznek, és más síiták is. Fatima (A) Koránja a síitáknál akkora, mint a szunniták Koránjának a háromszorosa, de egy betű sincs abból benne.
4. Válasz: Az imámok olyan tudással és képességekkel rendelkeznek, miket a hatalmas Allah jóváhagyott a számukra, ezek kisebbek a próféták (A) képességeinél, ám nagyobbak az egyszerű emberekénél.
A sokat emlegetett Muszhaf Fátima (A) nem más, mint az Ali (A) által összegyűjtött Szent Korán szövege, melyet kinyilatkoztatásként ismer el minden igaz muszlim. A Szent Korán összegyűjtésével többen is foglalkoztak, s az így keletkezett kódexeket birtokosaik után nevezték el, ilyen módon volt Muszhaf Hafsza, Muszhaf Fátima stb…, vagyis valótlan dolog az, hogy a Síiták szerint a mindenki által jól ismert, a hatalmas Allah által kinyilatkoztatott Szent Korán hamis lenne. Vannak némely vélekedésre alapozó emberek, akik állítanak ilyesmit, ők azonban többségben a szunnita oldalon találhatók.

5. A hetedik imám Músza Al-Kázim önmagát adta váltságdíjul a síiták helyett. A - Allah beszélt vele. B - Választás elé állította: Vagy ő hal meg, vagy a síiták, akikre Allah megharagudott. C - Ezért megölte magát - öngyilkos lett - ez igazi keresztény párhuzam.
5. Válasz: Ezeknek a kijelentéseknek semmi valóságalapja nincs, Músza Al-Kázim imámot (A) az iszlám közösség vezetését bitorló Abbászida kalifák gyilkoltatták meg.

6. Az imámok a Próféta szintjén vannak, tévedhetetlenségben, a kinyilatkoztatásban és a nékik való engedelmességgel tartozásban. (Kivéve a feleségeik számát, maximum négy.)
6. Válasz: Az imámok (A) valóban tévedhetetlenek és bűntelenek (reájuk ruházott különleges isteni kegyelem révén) és a hívők engedelmességgel tartoznak nekik, kinyilatkoztatás(ok)ban azonban nem részesültek, ez a próféták kizárólagos privilégiuma.

7. Hit abban, hogy Allah küldöttének társai (RA) hitehagyók, hitetlenek lettek a küldött halála után, még Abú Bakr is, és mind a tíz ember, akinek megígértetett az Édenkertbe való bejutás, és őket szabad átkozni, káromolni.
7. Válasz: Elöljáróban le kell szögeznem, hogy muszlimok hitetlenként való megbélyegzése kizárólagosan szunni (különösképp wahábita) "találmány", az Ahl Ul-Bayt imámjai Alival az élükön (A) óva intenek az ilyesmitől. Ezzel kapcsolatban meg is említenék egy szemléletes példát: Amikor Talha és Zubaír fellázadtak Ali imám (A) ellen majd elestek  bászrai csatában, haláluk után az imám vagyonukat nem tekintette hadizsákmánynak, családtagjaikat sem tette rabszolgává, mint ahogy az a hitetlenekkel szemben jár. Kétségtelen, hogy súlyos vallásellenes dolgot tettek azzal, hogy fellázadtak a Próféta (S) által kijelölt legitim vezető ellen. Ez által azonban nem lettek hitetlené, mint ahogy azok sem lettek káfirrá, akik Ali imám (A) előtt jogtalanul és erkölcstelenül bitorolták az ő tisztségét a Próféta (S) utódlásában, az első három kalifa súlyos jogtalanságot követett el az által, hogy Alit (A) akadályozták kijelölt tisztsége gyakorlásában és az óarab dzsáhilijja törvényei szerint rendezték a Próféta utódlását. Tudnunk kell, hogy az első kalifát akkor választották meg, amikor Ali (A) és társai a Próféta (S) temetésén vettek részt, pedig tudták, hogy Ali (A) a próféta (S) által kijelölt egyetlen jog szerinti örökös, az erre való bizonyítékokból egy csokorra való található a Sía vagy szunna című írásomban.

8. Hit abban, hogy a 12 imám tévedhetetlen, mert Isten megáldotta őket a Prófétán keresztül, így mindent tudnak, akárcsak Allah.
8. Válasz: A kijelentés első fele, miszerint a 12 imám (A) különleges isteni kegyelemben részesültek bűntelenségben és tévedhetetlenségben, Szent Korán versekkel és szent hagyományokkal bizonyíthatóan igaz, a mindentudásukra vonatkozó kitétel azonban hamis, mivel a szó abszolút értelmében mindent csak a hatalmas Allah tud és rajta kívül senki más. Az imámok (A) csak azt tudják, amit a hatalmas Allah az ő végtelen kegyelméből a tudomásukra hozott.

9.Hit abban, hogy a 12 imám képes a próféták csodáira.
9. Válasz: E kijelentés nem teljesen világos, hogy miféle csodákról is van szó, egy azonban bizonyos: az imámok (A) csakis azt tudták véghezvinni, amit Allah a magasztos megengedett nekik.

10. Hit abban,hogy az imámoknak mindent szabad amit a muszlimoknak nem, de a Prófétának, Mohamednek (S) igen (kivéve a kilenc feleséget).
10. Válasz: Az imámokra (A), sőt magára a prófétára is ugyanúgy vonatkozik a Sarí'a, mint bármelyik másik hívőre.

11. Különleges homokra, földre vagy kőre borulnak le imádkozás közben, amikor a Korán is egyértelműen kijelenti, hogy az egész föld mecsetté tétetett, - tehát tiszta.
11. Válasz: Való igaz hogy az egész FÖLD mecsetté tétetett és tiszta, a vád megfogalmazója azt kell mondanom nincs igazán tisztában ezen kérdés mibenlétével. Nem hiába emeltem ki a FÖLD szót, ugyanis ebben az egész kérdésben valójában a leborulás helyéről van szó (és nem magának az imának a tágabb értelemben vett helyéről), erről pedig a Próféta (S) a következőt mondta: Boruljatok le a porra, és ami abból kinő, kivéve amibe öltözködnek. A különböző porfélék (értsünk a "por" alatt földet és követ is) is van amire előnyösebb leborulni mint a másikra. Ilyen leborulás szempontjából előnyösebb "porféle" az olyan melyhez a Próféta (S) hozzáért, vagy a vértanúk vére öntözött, mint pl. a kerbelai csatamezőről származó por.

12. Véressé ütlegelik hátukat, azt mondják, ezt Allah parancsolta meg - ez nem igaz. - Tán hazugságot adnak Allah szájába? - NE EMBERI KITALÁCIÓ UTÁN MENJEN A MUSZLIM, HANEM ALLAH PARANCSA UTÁN!
12. Válasz: A síita hittudósok helytelenítik az önkorbácsolás cselekedetét mint bidaa. Ahogy bidaa sok szunniták által koholt dolog is pl.: a kezek mellre tétele imánál a taráwih, stb.

Bizony mondom néktek: A Próféta (S) háza népének (A) pártja a Szent Koránt és az igaz szunnát követi, és nem emberi kitalációkat követ, hanem azt amit a magasztos Allah a prófétán keresztül parancsolt, aki mást mond az elrugaszkodik az igazságtól. S mi van az igazság után ha nem a hazugság?